Zabezpieczenia notarialne Legionowo

Notariusz dysponuje szeregiem instytucji prawnych służących ochronie interesów stron czynności. Wśród nich można wymienić:

– ustanowienie hipoteki – rzeczowe zabezpieczenie wierzyciela w zakresie spłaty wierzytelności poprzez obciążenie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tych prawach. Dzięki zabezpieczeniu hipotecznemu wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z obciążonej nieruchomości lub praw z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości lub obciążonego prawa. Koniecznym elementem ustanowienia hipoteki jest wpis do księgi wieczystej, przy czym wniosek w tym zakresie sporządza i kieruje do sądu notariusz, co w przypadku ustanowienia hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu ułatwia klientom procedurę związaną z jego uruchomieniem;

– oświadczenie dłużnika o poddaniu się rygorowi egzekucji udokumentowane aktem notarialnym – tytuł egzekucyjny, który po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd, umożliwia skierowanie wniosku o wszczęcie egzekucji do właściwego komornika. Umożliwia to wierzycielowi dysponującemu takim aktem notarialnym, w przypadku braku dobrowolnej realizacji zobowiązania, szybkie wyegzekwowanie swojej należności lub wydania rzeczy (np. przy umowach najmu) bez konieczności składania pozwu do sądu;

– umowa poręczenia – umowa zwiększająca bezpieczeństwo zaspokojenia wierzytelności w ten sposób, iż poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał, przy czym świadczenie poręczyciela staje się wymagalne w chwili, gdy dłużnik główny popadnie w zwłokę z wykonaniem swojego zobowiązania;

– depozyt notarialny – instytucja umożliwiająca złożenie na koncie depozytowym notariusza pieniędzy albo papierów wartościowych w celu wydania ich osobie wskazanej lub jej następcy prawnemu, w związku z dokonywaną czynnością notarialną, na przykład umową sprzedaży. Depozytem mogą być również dokumenty, np. testamenty własnoręczne lub weksle, z przyjęcia których notariusz spisuje protokół.