LEGIONOWO RYNEK

SIENKIEWICZA 10 LOKAL 202 (II piętro)

NUMERY TELEFONÓW

22 732 06 54; 792 528 528

GODZINY OTWARCIA

pn 10-18; wt-czw 9-17; pt 8-16

Notariusz Legionowo

Szanowni Państwo,

W ostatnich dniach dynamika wydarzeń dotycząca koronawirusa (COVID-19), jego wzrastającej siły rażenia i zasięgu w Europie oraz w Polsce zmienia się praktycznie z godziny na godzinę. W związku z epidemią wirusa oraz z uwagi na poczucie społecznej odpowiedzialności za zdrowie nasze, naszych rodzin i klientów, zawieszamy osobistą obsługę interesantów kancelarii do dnia 31 marca br.

Wszystkim naszym klientom, którym z powodu aktualnej sytuacji musieliśmy odwołać umówione czynności, dziękujemy za życzliwość i wyrozumiałość. Mamy nadzieję, że w najbliższym możliwym czasie będziemy mogli wznowić w pełni realizację naszych usług, a kalendarz zaplanowanych czynności i spotkań na kolejne miesiące nie ulegnie zmianie.

Przez najbliższe dwa tygodnie pozostajemy do Państwa dyspozycji wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną. W razie potrzeby kontaktu poproszę o maila bądź sms na numer służbowego telefonu komórkowego.

Życzymy dużo zdrowia!!!

Notariusz udziela bezpłatnych informacji związanych z planowaną czynnością notarialną.

Czynności dokonywane są w siedzibie kancelarii, zaś poza siedzibą, jedynie jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Kategorie czynności notarialnych:

Obrót nieruchomościami →
Prawo rodzinne →
Spadki →
Spółki →
Poświadczenia →
Zabezpieczenia →

Katarzyna Jankowska to notariusz w Legionowie, który dokonuje przewidzianych prawem czynności notarialnych.  Notariusz, jako osoba zaufania publicznego, powołana jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, dbając przy tym o bezpieczeństwo obrotu prawnego, zachowując bezstronność i należytą staranność zawodową.  W kancelarii prowadzonej przez notariusza Katarzynę Jankowską w Legionowie dokonywane są wszelkiego rodzaju czynności notarialne, związane między innymi z obrotem nieruchomościami, prawem rodzinnym, spadkowym lub handlowym.

Kancelaria notarialna w Legionowie – zakres usług

Notariusz w zakresie swoich ustawowych zadań dokonuje przewidzianych prawem czynności notarialnych, to jest takich czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Są one związane między innymi z:

 • obrotem nieruchomościami,
 • prawem rodzinnym,
 • prawem spadkowym,
 • prawem handlowym,
 • poświadczeniami,
 • zabezpieczeniami.

Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, w oparciu o uprzednie ustalenia z klientem i złożone przez niego dokumenty.

Spółki i prawo handlowe

Notariusz zajmuje się również przewidzianymi prawem czynnościami z zakresu prawa handlowego, związanymi między innymi z działalnością spółek. Forma aktu notarialnego przewidziana jest między innymi dla protokołów dokumentujących zgromadzenia spółek, zebrania wspólników, umowy spółek i ich zmiany. Również obrót udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga poświadczenia podpisów stron przez notariusza. Sporządzane przez notariusza czynności dotyczą między innymi spółek:

 • akcyjnych,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością.

Notariusz w Legionowie Katarzyna Jankowska wykonuje w swojej kancelarii te i inne czynności notarialne.

Prawo rodzinne i spadkowe

W prowadzonej przeze mnie kancelarii notarialnej w Legionowie dokonywane są również czynności związane z prawem rodzinnym. Obejmują one między innymi umowy o podział majątku po ustaniu wspólności małżeńskiej (rozwodzie, rozdzielności majątkowej), czy małżeńskie umowy majątkowe, na podstawie których małżonkowie mogą modyfikować ustawowe zasady zarządu majątkiem wspólnym.

W zakresie swoich ustawowych obowiązków notariusz dokonuje także szeregu czynności związanych z prawem spadkowym. Są to przede wszystkim notarialne postępowania spadkowe (obejmujące otwarcie i ogłoszenie testamentu, oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, powołanie zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwa w spadku), a także umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, umowy o dział spadku, testamenty, w tym testamenty obejmujące zapisy windykacyjne. Postępowanie spadkowe z udziałem notariusza jest popularną alternatywą dla sądowego stwierdzenia nabycia spadku. Jednakże może być przeprowadzone wyłącznie przy udziale wszystkich potencjalnych spadkobierców ustawowych i testamentowych, w sprawach niespornych pomiędzy uczestnikami.

Bezpieczny obrót nieruchomościami

Obowiązek zachowania formy notarialnej dokumentu (poświadczenia podpisu pod dokumentem, sporządzenia dokumentu w formie aktu notarialnego), występuje zawsze wówczas, gdy wymaga tego przepis szczególny. Dla przykładu w prawie polskim umowne przeniesienie własności nieruchomości oraz zobowiązanie do takiego przeniesienia, wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Może ono wynikać między innymi z:

 • sprzedaży,
 • darowizny,
 • zamiany,
 • dożywocia,
 • umowy deweloperskiej,
 • wniesienia nieruchomości aportem do spółki,
 • zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności (rozwodzie, rozdzielności majątkowej), podziału spadku.

W każdym z tych przypadków umowa musi zostać przygotowana przez notariusza w formie aktu notarialnego. Sprzedaż mieszkania czy działki wiąże się zatem z konkretnymi czynnościami oraz kosztami notarialnymi. Po sporządzeniu aktu notarialnego, notariusz składa w imieniu stron odpowiedni wniosek o dokonanie wpisów w księdze wieczystej, pobierając z tego tytułu opłaty sądowe, wynikające z obowiązujących przepisów, które następnie przekazywane są przez notariusza do właściwego sądu. Przed zaplanowaną czynnością należy zawsze uprzednio skontaktować się z kancelarią, w celu ustalenia, jakie dokumenty będą wymagane do przygotowania aktu notarialnego i jakie będą szacunkowe opłaty z tym związane. Przekazane przez strony dokumenty i informacje stanowią dla notariusza podstawę przygotowania treści aktu notarialnego. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

BEZPŁATNA INFORMACJA

Proszę wypełnić poniższy formularz, by otrzymać bezpłatną informację związaną z planowaną czynnością notarialną.