Notariusz Legionowo cennik

Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Maksymalna stawka zależy od rodzaju oraz wartości przedmiotu czynności notarialnej, przy czym za wartość przedmiotu czynności notarialnej przyjmuje się co do zasady wartość podaną przez stronę (strony).

Od wynagrodzenia notariusza naliczany jest podatek VAT na podstawie o ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Notariusz oblicza i pobiera również:

– podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych – w przypadku czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego;

– podatek od spadków i darowizn na podstawie ustawy z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn – w przypadku darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie;

– opłatę sądową na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – w przypadku, gdy akt notarialny zawiera wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej (jak również o założenie księgi wieczystej).

Podatki oraz opłata sądowa przekazywane są na rachunki właściwych instytucji państwowych.

W celu ustalenia wysokości opłat związanych z planowaną czynnością notarialną prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Opłaty za sporządzoną czynność notarialną uiszcza się gotówką w kancelarii notarialnej po jej dokonaniu lub przelewem przed dokonaniem czynności notarialnej na rachunek bankowy kancelarii.[/column]