Notariusz nieruchomości Legionowo

 

Nieruchomości stanowią jeden z podstawowych, a zarazem ważniejszych elementów majątku, zarówno osób fizycznych, jak też innych podmiotów. Mając to na uwadze wprowadzono do polskiego systemu prawnego zasadę, iż przy czynnościach dysponowania nimi (zbywania, obciążania) powinien koniecznie współdziałać notariusz – jako osoba zaufania publicznego, niezależna od stron i posiadająca stosowną wiedzę prawniczą. Dlatego też, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeniesienie własności nieruchomości wymaga dla swej ważności zachowania formy aktu notarialnego.

Z tego względu klient musi udać się do notariusza planując zbycie lub nabycie nieruchomości, w tym na podstawie umowy sprzedaży, darowizny, zamiany lub dożywocia. Notariusz opierając się na przekazanych przez strony informacjach i dokumentach dotyczących nieruchomości oraz warunków transakcji zredaguje odpowiednio treść umowy oraz poinformuje uczestników o jej skutkach. W treści aktu zamieszczony zostanie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej lub wniosek o jej założenie, jeśli dotychczas księga nie była prowadzona. W terminie 3 dni od zawarcia umowy notariusz przesyła do właściwego sądu wypis aktu notarialnego wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu. Na ich podstawie sąd dokonuje wpisu w księdze wieczystej.